ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 
Ο Όμιλος Διανομών Λιναρδάκη έχει καθορίσει μία Πολιτική Ποιότητας συνδεδεμένη με την φιλοσοφία της και τις ανάγκες της αγοράς καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτή η Πολιτική υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και των σχέσεών της με τους πελάτες της.

Πρωτεύων στόχος της Πολιτικής αυτής είναι η διασφάλιση της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της Εταιρείας.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η Εταιρεία δεσμεύεται για :

  • την αποθήκευση, μεταφορά, διατήρηση και παράδοση των προϊόντων των πελατών μας με τρόπο που να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις,
  • την υποστήριξη των πελατών και την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών σχετικά με το μεταφορικό έργο που έχει ανατεθεί,
  • την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών,
  • τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού,
  • την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων της με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας, δίδοντας έμφαση στην οργάνωσή και στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, έχει αναθέσει την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας που έχει αναπτύξει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Ποιότητας ενώ στο πλαίσιο της ανασκόπησης του συστήματος θεσπίζει/αναθεωρεί τους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα.

Παράλληλα, φροντίζει για την συνεχή εκπαίδευση όλων των εργαζομένων με σκοπό αυτοί να συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας με στόχο πάντοτε την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

* Μπορείτε να κατεβάσετε τα πιστοποιητικά σε μορφή PDF πατώντας πάνω στην εικόνα τους.

DQS.30550817_YA-1348

DQS.30550817_YA-1348