ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει  ως θεμελιώδη πολιτική τη θέσπιση και διατήρηση υψηλών πρότυπων ποιότητας για τον τρόπο που λειτουργεί και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Μέρος της πολιτικής της Εταιρείας σχετικά με την Ποιότητα είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της πρέπει να ικανοποιούν σχετικές προκαθορισμένες προδιαγραφές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, ρυθμίσεις, κανονισμούς, κώδικες, εγκυκλίους και οδηγίες και δεσμεύεται να τηρεί απαρέγκλιτα την Ελληνική αλλά και την αντίστοιχη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης, και όλες τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η συμμόρφωση των υπηρεσιών της με τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της, η τήρηση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και η αριστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η Εταιρεία δεσμεύεται για:

  • την παράδοση των προϊόντων σε προκαθορισμένο χρόνο από τη λήψη της εντολής/παραγγελίας
  • την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητά τους
  • τη διανομή των προϊόντων με κατάλληλες συνθήκες με τη χρήση οχημάτων εφοδιασμένων με ψυκτικά μηχανήματα
  • την υποστήριξη των πελατών και την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών σχετικά με το μεταφορικό έργο που έχει ανατεθεί
  • την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών
  • τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού

Η πολιτική αυτή υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ποιότητας ISO 9001:2015, της υπουργικής απόφασης 32Β 1348 / 2004 και των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 2013/C343/01 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των σχέσεών της με τους πελάτες της καθώς και τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας για την εμπορία και διακίνηση φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Παράλληλα η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων της. Επίσης το προσωπικό της Εταιρείας δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Μέσω της συνεχούς τήρησης των σχετικών διαδικασιών και της επεξεργασίας των συναγόμενων συμπερασμάτων επιτυγχάνεται ανασκόπηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζομένους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας και των οργανωτικών στόχων της. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος και να γνωστοποιεί σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας την ανωτέρω πολιτική της Εταιρείας.

Η ανωτέρω πολιτική ανασκοπείται βάση των συλλεγομένων συμπερασμάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ έχοντας ως γνώμονα την διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση των συνεργατών της, αλλά και την συνεχή βελτίωση της εταιρικής μας λειτουργίας με κυρίαρχη συνιστώσα της οι άνθρωποί μας, έχουμε εγκαθιδρύσει και εφαρμόζουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία για το σύνολο των εργασιών μας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία, επιδιώκουμε την επίτευξη ενός πλαισίου συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων, μερικοί από τους οποίους είναι :

  • Η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου εταιρικής οργανωτικής λειτουργίας, η οποία θα έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται στις χρονικές, ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών μας λαμβάνοντας υπόψη μας τους κινδύνους που διατρέχει το προσωπικό αλλά και συνεργάτες μας καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, παίζει και ο σύγχρονος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις των εταιριών μας.
  • Την ανάπτυξη των εταιρειών με περιβαλλοντικά κριτήρια.
  • Η εγκαθίδρυση και η εμπέδωση ενός λειτουργικού συστήματος πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας.
  • Η ελαχιστοποίηση - εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.

Εξειδικευμένο πρόγραμμα εκτίμησης κινδύνου αξιολογεί τα μέτρα τα οποία πιστοποιούν την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και όλων των άλλων που επηρεάζονται από της δραστηριότητές μας. Η αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, η εκτίμηση και ο έλεγχος της επικινδυνότητας αξιολογούνται με τη βοήθεια της επιστήμης  και τεχνολογίας συνεχώς.

Στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει, φροντίζουμε για την συνεχή βελτίωση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό και στην αποτελεσματική συλλογική εργασία του έμπειρου προσωπικού, έτσι ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες που πληρούν τις προσδοκίες των πελατών μας.

Οι διοικήσεις των εταιρειών  πραγματοποιούν συνεχείς  εκπαιδεύσεις του προσωπικού στα παραπάνω θέματα, δίνοντας του τα εφόδια για να ακολουθεί και να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, χρειάζεται η προσπάθεια όλων μας. Η διοίκηση του Ομίλου είναι αρωγός σε κάθε αξιόλογη  και υλοποιήσιμη πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η πολιτική της εταιρίας μας θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο, για να είναι διαρκώς επίκαιρη.

* Μπορείτε να κατεβάσετε τα πιστοποιητικά σε μορφή PDF πατώντας πάνω στην εικόνα τους.

LINARDAKIS-GROUP_30550817-GDPMD_GR

LINARDAKIS-GROUP_30550817-GDPMD_GR

<